Ò napulitan è anarchich?

Rubo spudoratamente da un blog      Dicen’che nuie napulitan’ tenimmo dint’ò sangh’…l’anarchia. Forze po’ essere ò ver, vedenn’à storia nost’. Diciteme quala vot’avimmo avut’deritt’dà la parola? È chi nun’po’ parlà ò fegat’se magnà e furnesce cu ò tiempo..a nun’ crerere à nisciuno. Fin’ò 476 c’è stevano e Roman’ che dà Cuma pigliannece à cavuce int’o culo c’è mannaieno a … Continua a leggere